จุดประกายความคิดด้วยวิทย์และเทคโนโลยี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิดด้วยวิทย์และเทคโนโลยี”
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาช่วยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้ง 10 ฐาน ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

Scroll to Top