ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์สำหรับเข้ากลุ่มระดับชั้นของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ปฐมวัยปีที่ 1 ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

Scroll to Top