งานอภิบาลและแพร่ธรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช พระคริสตสมภพ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช พระคริสตสมภพ โดย คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ และคุณพ่อสมโภชน์พูลโภคผล เป็นประธานในพิธีรอบที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยมี คณะเซอร์ คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธี ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำนวยพร แด่คุณพ่อทั้งสองในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

งานอภิบาลและแพร่ธรรม – กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิก

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้รับพระพร มีความเชื่อ ความศรัทธา และมีความรักมั่นคงในพระเจ้า พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดี โดย อธิการมารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คุณครูคำสอน และได้เชิญ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

งานอภิบาลและแพร่ธรรม – วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติพระนางมารีย์พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติพระนางมารีย์พรหมจารี โอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ การฉลองวันนี้เป็นการฉลองชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของพระนาง และการรับตำแหน่งพระราชินีสวรรค์ โดยคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อเชษฐดนัย ไชยเผือก คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อขอพระพรจากพระแม่มารีย์ ประทานพระพรแก่พวกเราทุกคนหลังวจนพิธีกรรมฯ ทางโรงเรียนได้มอบเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการทำบุญเข้าพรรษาให้คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เพื่อนำไปใช้ช่วยหลือในศูนย์อภิบาลคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

Scroll to Top