พิธีมอบรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน

พิธีมอบรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

           วันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีพิธีมอบรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะ

พิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันภายนอก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

        วันที่ 6 ธันวาคม 2565 มีพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันภายนอกในรายการต่างๆ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พลศึกษา และนาฏศิลป์ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะ

Scroll to Top