กิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ “ 90 พรรษา…เซนต์ฟรังฯ สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีและภูมิปัญญาไทย ดังนี้ ฐานที่ 1 สดุดี…“ศิษย์เกียรติยศ 371 ธ ทรงเป็นปิ่นนารีศรีเซนต์ฟรังฯ” ฐานที่ 2 สานต่อ…หัตถกรรมจักสานไทย ฐานที่ 3 สร้างสรรค์…ทัศนศิลป์ถิ่นไทย ฐานที่ 4 สืบสาน…สมุนไพรไทยประจำบ้าน ฐานที่ 5 สุขใจ…กับขนมไทย ฐานที่ 6 ส่งเสริม…นุ่งห่มแบบไทย ฐานที่ 7 สืบทอด…งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย