โครงงานเทคโนโลยี ด้วยระบบสมองกลฝังตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ประจำปีการศึกษา 2565

1. โครงงานเทคโนโลยี ห้อง ม.4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

กลุ่ม A2 - Willcare Wheelchair

กลุ่ม A3 - Playpeny Baby Cry

กลุ่ม A4 - pee pee pampers

กลุ่ม A5 - Vernichter

กลุ่ม A6 - brushing brushing

2. โครงงานเทคโนโลยี ห้อง ม.4 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

กลุ่ม B1 - แจ๋วเก็บขยะนะน้อง

กลุ่ม B2 - Wait a minute

กลุ่ม B3 - เปลหรรษาพาฝัน

กลุ่ม B4 - โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะกินยา

3. โครงงานเทคโนโลยี ห้อง ม.4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

กลุ่ม C1 - โซ่กันขโมย

กลุ่ม C2 - บันไดตึ้งตั้ง

กลุ่ม C3 - กระเป๋าป้องกันไฟฟ้า

กลุ่ม C4 - นาฬิกาส่งสัญญาณ SOS

กลุ่ม C5 - เสียงเตือนภัยอันตราย

กลุ่ม C6 - เครื่องระบายความร้อนอาหารสำหรับเด็ก (Food cooling machine)

Scroll to Top