เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

     วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้มีผู้สมัครจำนวน 3 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรคเซนต์ฟรังฯ มีกันเสมอ หมายเลข 2 พรรคน้องพ้องรัก และหมายเลข 3 พรรครบ พบรักที่เซนต์ฟรังฯ โดยมีคณะเซอร์ คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และพนักงาน เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยใช้วิธีเลือกตั้งผ่านทางระบบ Microsoft Form ในช่วงบ่ายได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ณ บริเวณสนามโรงเรียน โดยผลการเลือกตั้ง พรรคเซนต์ฟรังฯ มีกันเสมอ ได้รับการลงคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ได้ทำหน้าที่ในการจัดตั้งสภานักเรียนในปีการศึกษานี้ และปิดท้ายด้วยการประกาศคุณครูแม่สี และครูผู้ช่วยแม่สี และการรับธงสีทั้ง 4 สี สำหรับกิจกรรมกีฬาสีในปีนี้
Scroll to Top