พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

        วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ” และ “ทุนพระเมตตา” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การรับทุน และไม่ไปสอบเข้าที่อื่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในแต่ละปีการศึกา โดยนักเรียนจะได้รับทุนต่อเนื่องทุกภาคเรียน หากเป็นไปตามเกณฑ์การรักษาสภาพทุน – ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นทุนของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ขอขอบคุณนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังฯ คุณนิรมาณ หัสถาดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุน และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธี – ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนพระเมตตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งเป็นทุนของโรงเรียน โดยมีท่านอธิการิณีมารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนในวันนี้นะคะ
Scroll to Top