ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

          วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่แบบวิถีไทย ณ มิวเซียมสยาม และได้ศึกษาโบรณสถาน สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และประติมากรรมฤาษีดัดตน ภายในวัดโพธิ์อีกด้วย
Scroll to Top