กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

        วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทเนสท์เน่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.ซี.เอ็น.เค 2011 กรุ๊ป จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
Scroll to Top