อาจารย์พิเศษ

คณิตศาสตร์

อ.พงษ์ภัทร ภัทรกิจวานิช

อ.ศักดิ์ชัย ทองทิพย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ณัฐวัฒน์ ธนสารโชคพิบูลย์

อ.ธนาวัฒน์ อ้นสุวิทย์

อ.นันทิพัฒน์ นาคทอง

อ.เกิดเก้า ศรีรัตนบัลล์

อ.ฉัตริยะ จริยวจี‎

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ.ดลวัฒน์ วิภาตะศิลปิน

อ.เทพชัย ปานเจริญ

อ.วิศิษฏ์ อรธนาลัย

อ.ณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน

อ.ขัตติยา ระติสุนทร

อ.วริษฐา นามศิริพงศ์พันธุ์

อ.ณัฐดนัย ใจเจตน์สุข

อ.พริม ศักดิ์กำจร

อ.สมชาย งามกาละ

ศิลปะ

อ.ณัฐวัฒน์ แสงศรีลา

อ.สมชาย ดำรงสิทธิสกุล

ภาษาต่างประเทศ

อ.สุพรรณี กาญจนวีระโยธิน

อ.ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์

อ.รุ่งฤดี งามวงศ์สุวรรณ

Scroll to Top