บุคลากรทางการศึกษา

ครูทัศนีย์ ทรัพย์วิไล

หัวหน้า

ครูนารี เจริญสุข

ครูดลภัสสร์ รุ่งเรือง

ครูเกษร อารมณ์

ครูอรอุมา คูรัตนสุวรรณ

ครูจรรยา กำเหนิดดี

ครูสุดา กิจบำรุง

ครูขนิษฐา พรมเล็ก

ครูจิราวรรณ วรสาร

ครูดารณี ชนกพะกา

ครูเพชรไพลิน สมหนองโข่ย

ครูสุธีรา จินตไพจิตร

ครูปฐมพงศ์ ใจหล้า

ครูพนม จั่วทอง

ครูศิโรรัตน์ เลค

ครูสุกัญญา แก้วอยู่

ครูเครือวรรณ์ ตันตระกูล

Scroll to Top