วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

        สังคมอุดมปัญญา  งามสง่าสู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

พรั่งพร้อมคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  มีใจรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      สังคมอุดมปัญญา  หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักวิเคราะห์แยกแยะบนพื้นฐานของข้อมูล และเลือกทำในสิ่งที่ดี ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกสถานที่  มีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ เรียนรู้ที่ยั่งยืน
    งามสง่าสู่สากล หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในทักษะทางด้านภาษา และทักษะแห่งอนาคต 4Cs มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจบนความถูกต้อง ดีงาม มีความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และประทับใจแก่ผู้พบเห็น  
    บนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เข้าร่วมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และนำไปสู่การหวงแหน การดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย พร้อมที่จะสืบสานให้คงอยู่สืบไป
     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักที่จะดูแลรักษา และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
     พรั่งพร้อมคุณธรรม หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นในทางแห่งคุณงามความดี ใช้คุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนรู้จักพอเพียง ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักให้ รู้จักรับ มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
     ก้าวล้ำเทคโนโลยี  หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะกระบวนการในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้  การทำงาน หรือสร้างผลงาน ได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
    มีใจรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์นักเรียน เอกลักษณ์โรงเรียน

สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) :  เมตตากรุณา  ภาษาดี  มีมารยาทงาม

        เมตตากรุณา หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ มีความสุขจากการให้ และปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
 
        ภาษาดี  หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ “ใช้การได้” รวมทั้งสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
        มารยาทงาม หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงการมีกริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย นั่ง ยืน เดินด้วยความสำรวม  แสดงความเคารพได้ถูกต้องเหมาะสม นอบน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์
Scroll to Top