พันธกิจ

ด้านคุณภาพเด็ก

     1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการ และ  
         มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พ.1)
     2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน (พ.2)
     3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.3)

ด้านการบริหารและการจัดการ

     4. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     5. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ (พ.5)

เป้าหมาย

ด้านคุณภาพเด็ก

     1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (พ.1, ป.1)
     2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และสามารถเชื่อมองค์ความรู้ในการสร้างผลงาน/นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี (พ.1, ป.2)
     3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา (พ.1, ป.3)
     4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (พ.1, ป.4)
     5. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด (พ.2, ป.5)
     6. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (พ.2, ป.6)
     7. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (พ.2, ป.7)
     8. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (พ.2, ป.8)
     9. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.3, ป.9)

ด้านการบริหารและการจัดการ

     10.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และทุก
          ฝ่ายมีส่วนร่วม (พ.4, ป.10)
     11.โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตาม
           หลักสูตรสถานศึกษา (พ.4, ป.11)
     12.โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
            (พ.4, ป.12)
     13.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยี
          สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)
     14.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
          เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น (พ.4, ป.14)

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     15. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
           ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (พ.5, ป.15)
     16. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
           (พ.5, ป.16)
     17. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (พ.5, ป.17)
     18. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
            (พ.5, ป.18)
     19. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
           จัดการเรียนรู้ (พ.5, ป.19)

ยุทธศาสตร์

ด้านคุณภาพนักเรียน

     1.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (พ.1, ป.1, ย.1)
     2.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และสามารถเชื่อมองค์ความรู้ในการสร้างผลงาน/นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี (พ.1, ป.2, ย.2)
     3.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา (พ.1, ป.3, ย.3)
     4.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะในการทำงาน และ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (พ.1, ป.4, ย.4)
     5.  ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน(พ.2, ป.5, ย.5)
     6.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย (พ.2, ป.6, ย.6)
     7.  ส่งเสริมนักเรียนให้ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี (พ.2, ป.7, ย.7)
     8.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข (พ.2, ป.8, ย.8)
     9.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.3, ป.9, ย.9)

ด้านการบริหารและการจัดการ

     10.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และทุก
          ฝ่ายมีส่วนร่วม (พ.4, ป.10)
     11.โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตาม
           หลักสูตรสถานศึกษา (พ.4, ป.11)
     12.โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
            (พ.4, ป.12)
     13.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยี
          สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)
     14.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อยก
         ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น (พ.4, ป.14)

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     15. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
           ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (พ.5, ป.15)
     16. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
           (พ.5, ป.16)
     17. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (พ.5, ป.17)
     18. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
            (พ.5, ป.18)
     19. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
           จัดการเรียนรู้ (พ.5, ป.19)
Scroll to Top