ฝ่ายวิชาการ

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีความสุขครบทั้งศาสตร์  ศิลป์  และจิตวิญญาณ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พ.1)
 2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน (พ.2)
 3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)
 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ (พ.5)

เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (พ.1, ป.1)
 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหา และสามารถเชื่อมองค์ความรู้ในการสร้างผลงาน/นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี (พ.1, ป.2)
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา (พ.1, ป.3)
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด (พ.2, ป.5)
 5. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (พ.2, ป.6)
 6. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (พ.2, ป.8)
 7. โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา (พ.4, ป.11)
 8. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)
 9. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (พ.5, ป.15)
 10. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (พ.5, ป.16)
 11. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (พ.5, ป.17)
 12. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (พ.5, ป.18)
 13. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (พ.5, ป.19)

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (พ.1, ป.1, ย.1)
 2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และสามารถเชื่อมองค์ความรู้ในการสร้างผลงาน/นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี (พ.1, ป.2, ย.2)
 3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา (พ.1, ป.3, ย.3)
 4. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน(พ.2, ป.5, ย.5)
 5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย (พ.2, ป.6, ย.6)
 6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  (พ.2, ป.8, ย.8)
 7. พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (พ.4, ป.11, ย.11)
 8. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม(พ.4, ป.13, ย.13)
 9. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (พ.5, ป.15, ย.15)
 10. พัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (พ.5, ป.16, ย.16)
 11. พัฒนาครูให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (พ.5, ป.17, ย.17)
 12. พัฒนาครูให้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นะบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (พ.5, ป.18, ย.18)
 13. พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (พ.5, ป.19, ย.19)
Scroll to Top