ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

วิสัยทัศน์

ตรวจประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสพฐ. , สมศ. และคณะฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)
  2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)

เป้าหมาย

  1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)   
  2. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น (พ.4, ป.14)

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (พ.4, ป.13, ย.13)
  2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกฎกระทรวง (พ.4, ป.14, ย.14) 
Scroll to Top