ฝ่ายบุคลากร

วิสัยทัศน์

บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)
  2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ (พ.5)   

เป้าหมาย

  1. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (พ.4, ป.14)
  2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (พ.5, ป.16)   

ยุทธศาสตร์

  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (พ.4, ป.12, ย.12)
  2. พัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (พ.5, ป.16, ย.16)
Scroll to Top