ฝ่ายบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)

เป้าหมาย

  1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (พ.4, ป.10)
  2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (พ.4, ป.10, ย.10)
  2. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (พ.4, ป.13, ย.13)   
Scroll to Top