ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการ

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)   

เป้าหมาย

  1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)   

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (พ.4, ป.13, ย.13)
Scroll to Top