ฝ่ายกิจการนักเรียน

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสตรีที่สง่างาม มีความเป็นไทย ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติรวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พ.1)
 2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน (พ.2)  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.3)  
 4. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (พ.4)

เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (พ.1, ป.4)
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด (พ.2, ป.5)
 3. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (พ.2, ป.6)
 4. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (พ.2, ป.7)
 5. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (พ.2, ป.8)
 6. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.3, ป.9)
 7. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ (พ.4, ป.13)

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะในการทำงาน และ   เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (พ.1, ป.4, ย.4)
 2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน(พ.2, ป.5, ย.5)
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย (พ.2, ป.6, ย.6)
 4. ส่งเสริมนักเรียนให้ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี (พ.2, ป.7, ย.7)
 5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  (พ.2, ป.8, ย.8)
 6. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.3, ป.9, ย.9)
 7. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย รวมทั้งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม(พ.4, ป.13, ย.13)  
Scroll to Top