ปรัชญาการศึกษาและคติพจน์

ปรัชญาการศึกษา

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

    โรงเรียนได้นำนโยบายการจัดการศึกษาของเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มากำหนดเป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ กล่าวคือ 
       “การศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่าง ๆ ประกอบหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถรวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติ และปฏิบัติภาระกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”

คติพจน์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

ศึกษาดี

          หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ ตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

มีวินัย

          หมายถึง   การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่าทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใจเมตตา

        หมายถึง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

ใฝ่หาคุณธรรม

        หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

เลิศล้ำการงาน

        หมายถึง การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยันอดทนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้ศักยภาพของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Scroll to Top