บุคลากรปฐมวัย

ครูมณฑา วัฒนพรจิรา

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

ครูดวงพร ผจงเสาวภาคย์

ครูเจนจิรา ดีแก่

ครูโสฬส สุริยธรรม

ครูพันธกานต์ สีเหลือง

ครูกนกวรรณ คูหามณี

ครูเพ็ญนภา ประดับคำ

ครูชนิกานต์ ยางธิสาร

ครูจริญญา ต้นศรี

ครูรพีพร อุทโท

ครูธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง

ครูมณฑาทิพย์ ทองนี

ครูพรพนา คล้ายสุวรรณ์

ครู พิศมัย สุโข

ครูภาวิณี วัฒนะประสาน

ครูสำราญ โตตาบ

ครูมาลีวัลย์ ณะแก้ว

Teacher

Ms.ErsaBelle Avancena Hernia

Ms.Joyme Guzman Lappay

Ms.Annie Aggabao Obina

Ms.Mary Rose Turingan Lappy

Ms.Angelica Rena Tiro

Ms.Sheenee Maire Catcatan Villegas

Scroll to Top