บุคลากรปฐมวัย

ครูมณฑา วัฒนพรจิรา

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

ครูณัฐวดี ชื่นบุญ

ครูรพีพร อุทโท

ครูโสฬส สุริยธรรม

ครูอัญชิสา กลิ่นจำรัส

ครูนลินญา เอกตาแสง

ครูจริญญา ต้นศรี

ครูปวีณา แก้วคุณเมือง

ครูพิศมัย สุโข

ครูพัณณิตา บุศปพงศ์

ครูเจนจิรา ดีแก่

ครูกัลยลักษณ์ ทับทองคำ

ครูมาลีวัลย์ ณะแก้ว

ครูสำราญ โตตาบ

ครูมณฑาทิพย์ ทองนี

ครูธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง

ครูเพ็ญนภา ประดับคำ

Teacher

Ms. Joyme Guzman Lappay

Ms. Ersa Belle Avancena Hernia

Ms.Mary Rose Turingan Lappy

Ms. Annie Aggabao Obina

Ms.Angelica Rena Tiro

Ms.Sheenee Maire Catcatan Villegas

Scroll to Top