นโยบายการจัดการศึกษา

1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมทั้งสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำพร้อมสู่สากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริการการศึกษาด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

Scroll to Top