การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการฝึกทักษะทางด้านความคิด การแก้ปัญหา การท้างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่เน้น 4I คือ Imagination (จินตนาการ) …Inspiration (แรงบันดาลใจ) …Insight (ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง) …Intuition (การหยั่งรู้) ส้าหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ดังนี้

Literature Based- Learning

 • ระดับปฐมวัย : Literature Based- Learning
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 : Story Telling
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 : Play on Stage
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : Out of the Box
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : Caravan of Knowledge

STEM Education

ระดับปฐมวัย : Project Approach

การจัดการขยะ

 • ประถมศึกษาปีที่ 1 : Green Life
 • ประถมศึกษาปีที่ 4 : Magic box
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 : Golden Garbage

การอนุรักษ์น้้า

 • ประถมศึกษาปีที่ 2 : Amazing of Water
 • ประถมศึกษาปีที่ 5 : Hydro Power
 • มัธยมศึกษาปีที่ 2 : Reclaimed Water

การใช้พลังงาน

 • ประถมศึกษาปีที่ 3 : Wonderful of Wind
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 : Solar Power
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 : Smart City

ปันความรู้…สู่ชุมชน

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 : EM กับการรักษ์โลก
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 : เพิ่มมูลค่าขยะ
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 : พลังสุริยะ…พลังแห่งอนาคต
Scroll to Top