บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสนธิภา แก้วสนิท

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูหัสเดิม กลีบกมล

ครูนัถฐากร ศรีหะรัญ

ครูรุ่งทิวา นวลวิจิตร

ครูสุภาพร ศรีเพ็ญ

ครูภคิน ดินไธสง

ครูยินดี วงศ์พัฒนกุล

Scroll to Top