บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูจุลจิรา คงแหลม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูปานรดา ใจอินตา

ครูนฤมล ยิ่งถาวรสุข

ครูศรีสุดา พิมสาร

ครูธณัฐชา วิเศษสังข์

ครูจันทราทิพย์ ใจแพร่

ครูสุรัตน์ชนา คล้ายหนู

ครูพิชญาพร คำศรี

ครูทัศนีย์ ทรัพย์วิไล

ครูรุจดนัย สินอุดม

ครูอภิชญา แซ่ตั๊น

ครูธนาภา สิงห์โต

ครูจิตสุภา สุวรรณเมธากุล

ครูวิไลพร คูรัตนสุวรรณ

Scroll to Top