บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูจุลจิรา คงแหลม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูวิไลวรรณ ใจอินตา

ครูนฤมล ยิ่งถาวรสุข

ครูศรีสุดา พิมสาร

ครูธณัฐชา วิเศษสังข์

ครูจันทราทิพย์ ใจแพร่

ครูสุรัตน์ชนา คล้ายหนู

ครูพิชญาพร คำศรี

ครูชูศรี ทองนอก

ครูทัศนีย์ ทรัพย์วิไล

ครูพัชรพร มานะต่อ

ครูธนาภา สิงห์โต

ครูกุลพงษ์ อจลพงศ์

ครูวิไลพร คูรัตนสุวรรณ

Scroll to Top