บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูจุลจิรา คงแหลม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูวิไลวรรณ ใจอินตา

ครูนฤมล ยิ่งถาวรสุข

ครูศรีสุดา พิมสาร

ครูหทัยรัตน์ ปรีชาเดช

ครูปริน จินตพยุงกุล

ครูสุวิมล สาธุวงศ์

ครูสุรัตน์ชนา คล้ายหนู

ครูเบญญาภา โคตะสินธุ์

ครูชูศรี ทองนอก

ครูทัศนีย์ ทรัพย์วิไล

ครูเมธี จันทร์ทอง

ครูวิไลพร คูรัตนสุวรรณ

ครูกุลพงษ์ อจลพงศ์

Scroll to Top