บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูพงษ์ชัย พลถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสมพล ชื่นสุวรรณ

ครูหทัยรัตน์ กลีบกมล

ครูชนกนันท์ ช่างเจริญ

ครูสุชาดา เอื้อเฟื้อ

ครูวรางคณา ถาวราภา

ครูจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ

ครูสุภมาส ไทยพานิช

ครูมัญฑิตา แสนท้าว

ครูสุรีรักษ์ สมศรี

Scroll to Top