บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูพงษ์ชัย พลถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูหัฎพิชัย จันทร์กลิ่นหอม

ครูวรวิชญ์ วัฒนะพานิช

ครูหฤษฎ์ เตชะศรีธัญรัตน์

ครูสุชาดา เอื้อเฟื้อ

ครูวรางคณา ถาวราภา

ครูพิมพ์ธิฌาย์ โรจนวัฒนาวงศา

ครูณัฐวัฒน์ แสงศรีลา

ครูสมชาย ดำรงสิทธิสกุล

ครูจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ

ครูมัญฑิตา แสนท้าว

ครูสุรีรักษ์ สมศรี

ครูสิริพร ธีราทรง

Scroll to Top