บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูพงษ์ชัย พลถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูหัฎพิชัย จันทร์กลิ่นหอม

ครูวุฒินันท์ ทองรูจี

ครูชนกนันท์ ช่างเจริญ

ครูสุชาดา เอื้อเฟื้อ

ครูวรางคณา ถาวราภา

ครูจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ

ครูณัฐวัฒน์ แสงศรีลา

ครูสมชาย ดำรงสิทธิสกุล

ครูสิริพร ธีราทรง

ครูมัญฑิตา แสนท้าว

ครูสุรีรักษ์ สมศรี

Scroll to Top