บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูปวีณา เฉลยรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูอรนุช ศรีโกเศรษฐ

ครูสุณิสา ประทุมวัน

ครูณิชกานต์ เหมทานนท์

ครูกมลพรรณ ชาวบ้านกร่าง

ครูอาธิตญา พรหมรัตน์

ครูพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา

ครูฐานมญ มะณี

ครูตรีวิทย์ พิณเขียว

ครูนพัสร เพลิดโฉม

ครูศิริญญา ศิริ

ครูอรอนงค์ บูรณ์เจริญ

ครูมนัสชนก สุพรหม

ครูชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์

ครูรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ

ครูทิพวรรณ กองกิจ

ครูทรงศร พันหนอง

ครูภัทรา ปิ่นกระโทก

ครูเดชา ดรินทพงศ์

ครูศรา หรูจิตตวิวัฒน์

Scroll to Top