บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูปวีณา เฉลยรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูอรนุช ศรีโกเศรษฐ

ครูสุณิสา ประทุมวัน

ครูธยานี หงอสุวรรณ์

ครูกมลพรรณ ชาวบ้านกร่าง

ครูพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา

ครูอรณัญช์ อารีย์

ครูฐานมญ มะณี

ครูตรีวิทย์ พิณเขียว

ครูฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์

ครูนพัสร เพลิดโฉม

ครูอรอนงค์ บูรณ์เจริญ

ครูมนัสชนก สุพรหม

ครูชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์

ครูรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ

ครูทิพวรรณ กองกิจ

ครูทรงศร พันหนอง

ครูเดชา ดรินทพงศ์

ครูภัทรา ปิ่นกระโทก

ครูศรา หรูจิตตวิวัฒน์

Scroll to Top