บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูปวีณา เผ่าหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูอรนุช ศรีโกเศรษฐ

ครูสุณิสา ประทุมวัน

ครูณิชกานต์ เหมทานนท์

ครูกมลพรรณ ชาวบ้านกร่าง

ครูอาธิตญา พรหมรัตน์

ครูพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา

ครูฐานมญ มะณี

ครูตรีวิทย์ พิณเขียว

ครูศิริญญา ศิริ

ครูนพัสร เพลิดโฉม

ครูอรอนงค์ บูรณ์เจริญ

ครูมนัสชนก สุพรหม

ครูชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์

ครูรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ

ครูทิพวรรณ กองกิจ

ครูปริยากร พรสุทธิพันธุ์

ครูภัทรา ปิ่นกระโทก

ครูเดชา ดรินทพงศ์

ครูศรา หรูจิตตวิวัฒน์

Scroll to Top