บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูเพียงเพ็ญ สันหพงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูนริศรา สุดวัน

ครูศุภสุตา ม่วงสีตอง

ครูรุ่งฟ้า มีพัฒน์

ครูอรุณี มูลศรี

ครูปรียา รักษางาม

ครูบุญรัตน์ เชื้อวงศ์

ครูอุสรา วงศ์น้ำนอง

ครูจิราพร รวมสุข

ครูปริน จินตพยุงกุล

ครูจตุรพร ศรีนาง

ครูอุบลรัตน์ ไกรทองสุข

ครูสงกรานต์ มหากาฬ

ครูพัฒนา ภูมิวรรณ