บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูเพียงเพ็ญ สันหพงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูนริศรา สุดวัน

ครูศุภสุตา ม่วงสีตอง

ครูรุ่งฟ้า มีพัฒน์

ครูอรุณี มูลศรี

ครูปรียา รักษางาม

ครูบุญรัตน์ เชื้อวงศ์

ครูอุสรา วงศ์น้ำนอง

ครูจิราพร รวมสุข

ครูปริน จินตพยุงกุล

ครูจตุรพร ศรีนาง

ครูอุบลรัตน์ ไกรทองสุข

ครูสงกรานต์ มหากาฬ

ครูสิทธินนท์ บุญสวยขวัญ

ครูพัฒนา ภูมิวรรณ

Scroll to Top