บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสงกรานต์ มหากาฬ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูบุญรัตน์ เชื้อวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูนริศรา สุดวัน

ครูศุภสุตา ม่วงสีตอง

ครูจิรนันท์ โคตะการ

ครูอรุณี มูลศรี

ครูปรียา รักษางาม

ครูสายธาร รอดปาน

ครูอุสรา วงศ์น้ำนอง

ครูสุธาสิณี จันทรักษ์

ครูปริน จินตพยุงกุล

ครูจตุรพร ศรีนาง

ครูอุบลรัตน์ ไกรทองสุข

Scroll to Top