บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูเพียงเพ็ญ สันหพงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูนริศรา สุดวัน

ครูศุภสุตา ม่วงสีตอง

ครูพิสมร ชูเอม

ครูอรุณี มูลศรี

ครูจงกล แก้วประเสริฐ

ครูอุสรา วงศ์น้ำนอง

ครูจิราพร รวมสุข

ครูจตุรพร ศรีนาง

ครูสงกรานต์ มหากาฬ

ครูคณิน จิตนิยมสิน

ครูปรียานุช แสงมหาชัย

Scroll to Top