บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูภูมรินทร์ พรวสันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูระวิวัลย์ จรัสศรี

ครูทัตพร ยุทธยงค์

ครูระฟ้า แก้วโคมทอง

ครูณัฐวุฒิ สำราญมาก

ครูกรกชกร แลบุญมา

ครูจันทร์คำ ยาสาไชย

ครูวนิดา บรรดิษฐ์

ครูหนึ่งฤทัย วงศ์ทอง

ครูจิราภรณ์ รัดรอดกิจ

ครูมณฑนา ตรีสรานุวัฒนา

ครูมุทิตา นาสมยนต์

ครูวิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ

Foreign Teachers

Ms. Glaiza Dela Pena

Ms. Arlene Aguilar

Ms.Thelma Anog Bungag

Ms.Rendel Anne Baguio Octura

Ms.Maria Luisa Famisan Aglibot

Ms.Ann Margaret Balido Alvarez

Ms. Fe Behiga Patino Science

Ms.Heidee Dela Pena Ragudo

Ms.Mila Baggayan Tan

Ms. Amelita Gotang Supat

Ms. Mary Jane E. Silvosa

Mr.Kingsley Okechukwu Ahiwe

Ms. Marianne Dasig Potal

Ms.Babylyn Figuerrez Arabe

Ms. Gina Ramos Brizo

Ms. Wamalaida Langgong Yambok

Mr. Mark Emmanuel Dela Pena

Ms. Ma. Jackqueline Labiano Buenaflor

Ms. Kayla Jane Begino Martinez

Mr.Marlo Pono Cajelo

Scroll to Top