บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูภูมรินทร์ พรวสันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูระวิวัลย์ จรัสศรี

ครูทัตพร ยุทธยงค์

ครูเมละวี แลบุญมา

ครูระฟ้า แก้วโคมทอง

ครูหนึ่งฤทัย วงศ์ทอง

ครูจันทร์คำ ยาสาไชย

ครูวนิดา บรรดิษฐ์

ครูรัตนาวรรณ พรหมแสง

ครูจิราภรณ์ รัดรอดกิจ

ครูมุทิตา สุนทรวิภาต

ครูมณฑนา ตรีสรานุวัฒนา

ครูวิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ

Foreign Teachers

Ms.Maribel Tumbali Cape

Ms.Gina Ramos Brizo

Ms.Thelma Anog Bungag

Mr.Frederick Pascual Ramirez

Ms. Angeline Galang Umbina

Ms.Maria Luisa Famisan Aglibot

Ms.Ann Margaret Balido Alvarez

Ms. Fe Behiga Patino

Ms.Heidee Dela Pena Ragudo

Ms.Mila Baggayan Tan

Ms.Amelita Gotang Supat

Ms.Rendel Anne Baguio Octura

Mr.Kingsley Okechukwu Ahiwe

Ms. Marianne Dasig Potal

Ms.Babylyn Figuerrez Arabe

Ms. Ma. Jackqueline Labiano Buenaflor

Ms.Kayla Jane Begino Martinez

Ms.Jeanette Remular Rapanut

Mr.Marlo Pono Cajelo

Scroll to Top