บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูกฤติยา ลับโกษา

ครูสุทธิพร สมชื่อ

ครูพลสินธุ์ พลายมี

ครูศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์

ครูประภาพรรณ สีนวลลัง

ครูเยาวลักษณ์ พฤกษาชีพ

ครูปิยวุฒิ แป้นปลื้ม

ครูอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ

ครูจิรนันท์ บูชาธรรม

ครูปิยภรณ์ บริสุทธิ์

Scroll to Top