บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูกฤติยา ลับโกษา

ครูปณิดา ถกลสุขสรรค์

ครูสุทธิพร สมชื่อ

ครูพลสินธุ์ พลายมี

ครูศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์

ครูภาวิณี คำภูเงิน

ครูประภาพรรณ สีนวลลัง

ครูเยาวลักษณ์ พฤกษาชีพ

ครูกาญจนา ปันแสน

ครูอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ

Scroll to Top