บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสุทธิรัตน์ จูจรูญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูนุชจรินทร์ พลจันทร

ครูดาวใจ เพ็งเอม

ครูธนัญญา บัวสง่า

ครูลักขณา ดีเจริญ

ครูเปรมจิต บุญเกิด

ครูสาธิยา พึ่งศรี

ครูสุนันทา ทิพย์สงคราม

ครูขนิษฐา ทาโส

ครูเขมกร บุญทวีสกุล

Scroll to Top