บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสุทธิรัตน์ จูจรูญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธนัญญา บัวสง่า

ครูลักขณา ดีเจริญ

ครูสุนันทา ทิพย์สงคราม

ครูขวัญจิรา ประทีปเมธากุล

ครูโนรี เหลืองอ่อน

ครูเขมกร บุญทวีสกุล

ครูพงศธร ยิ้มพลายสินธุ์

Scroll to Top