บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสุนันทา ทิพย์สงคราม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธนัญญา บัวสง่า

ครูลักขณา ดีเจริญ

ครูณัฏฐธิดา โพนค้อ

ครูขวัญจิรา ประทีปเมธากุล

ครูชลธิชา ประสงค์ศิลป์

ครูเขมกร บุญทวีสกุล

ครูพงศธร ยิ้มพลายสินธุ์

ครูธีรภัทร แซ่เอียม

Scroll to Top