เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750547
TodayToday185
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3527
This MonthThis Month2428
All DaysAll Days750547
   
   

ข้อมูลสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14   มีนาคม พุทธศักราช   2515   ตามข้อคิดของอธิการิณี เรอเน เดอเยซู ที่สนับสนุนให้มีการชุมนุมศิษย์เก่า และเลือกผู้แทนรุ่นมาร่วมประชุมพิจารณา ก่อตั้งสมาคม  ทางโรงเรียนได้จัดให้ที่ทำการสมาคมตั้งอยู่ในอาคารเรียนมิตรคาม  ในขณะนั้นหม่อมหลวงนวลผ่อง  เสนาณรงค์ (ต่อมาคือท่านผู้หญิง นวลผ่อง เสนาณรงค์) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก  ในวันที่  9 กุมภาพันธ์  2516   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึก  มิตราคมทรงเจิมป้าย  สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ”  ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ เข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2518

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างศิษย์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 2. เพื่อส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

; 3. เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน และโรงเรียนตลอดจนกิจการอันเป็นสาธารณกุศล

 4. เพื่อประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ในทางที่จะให้สำเร็จวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

รายนามนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

1. ท่านผู้หญิงนวลผ่อง                        เสนาณรงค์            (พ.ศ. 2515 -2519)

2. นางเฉลิมขวัญ                              นิวาตวงศ์              (พ.ศ. 2519 -2521)

3. คุณหญิงสุปรียา                            ประวิตร ณ อยุธยา   (พ.ศ. 2521 -2523)

4. นางประไพพันธ์                            สุขุมวาท                (พ.ศ. 2523 -2529)

5. นางปรางทิพย์                             ทวีพาณิชย์             (พ.ศ. 2529 -2537)

6. นางกรณิการ์                               ทวีทรัพย์                (พ.ศ. 2537 -2543)

7. คุณหญิงทิพาวดี                            เมฆสวรรค์             (พ.ศ. 2543 -2547)

8. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชะนี              โพธารามิก              (พ.ศ. 2547 -2548)

9. นางปัทมา                                  ลีสวัสดิ์ตระกูล          (พ.ศ. 2548 -2556)

10. พันเอกหญิงอัญพร                      หิญชีระนันทน์           (พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน)

 

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯที่ผ่านมาทุกสมัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่ตั้งไว้เพื่อให้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ได้เป็นสถาบันอันทรงเกียรติ  ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันพร้อมที่จะสืบสานงานของอดีตนายกสมาคม ฯ  และคณะกรรรมการบริหารชุดเดิม  ให้มีความต่อเนื่องเพื่อบรรลุจุดประสงค์ ทั้งนี้    คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างความแข็งแกร่ง   เสริมสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการ  และเพิ่มพลังสามัคคีให้เหล่าศิษย์เซนต์ฟรังฯ ตลอดไป

กิจกรรมสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

 

Click here for more information:

 

http://www.sfalumni.org/

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์