เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750576
TodayToday214
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3556
This MonthThis Month2457
All DaysAll Days750576
   
   

 

มูลนิธิเซนต์ฟรังฯ35

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ชุดปี พ.ศ.2533-2534  ซึ่งมีนายประณัย สัตยวณิช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  และคณะครูอาจารย์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเงินทุนถาวรเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  ครูเซนต์ฟรังฯ  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ สามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุนสังคม และ สาธารณกุศลทั่วไป  นายสมชาย  จันทวังโส   อุปนายกที่ 1 ได้เสนอต่อ  คณะที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  เรื่องการจัดตั้งมูลนิธิเซนต์ฟรังเพื่อจะได้ตั้งเป็นกองทุน  แล้วนำดอกผสมค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของสมาคมฯ และช่วยเหลือชุมชนที่ยากไร้ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกันอย่างเพียบพร้อม

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมายุครบ  5 รอบ ในปีพ.ศ.2535  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์  พระองค์ท่านทรงเคยศึกษาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  ซึ่งทรงศึกษา  7  ปี  ตั้งแต่พ.ศ.2483-2489  อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้แก่นักเรียนทุกคนทุกรุ่นตราบจนทุกวันนี้ 

สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  จึงร่วมกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  และสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  ในพระบรมราชินูปถัมป์   จัดงานเดินเฉลิมพระเกียรต  ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   โดยนายสมชาย  จันทวังโส  อุปนายกที่ 1 เป็นประธานกรรมการจัดงานซึ่งงานเดินเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการของ   3  องค์กรดังกล่าวแล้ว   ยังได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอีกด้วย  นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติอย่างยิ่ง รายได้จาการจัดงานได้ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัชณาสัย  ส่วนที่ 2 มอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและส่วนสุดท้ายนำมาตั้งเป็นกองทุนเฉลิมพระเกียรติเพื่อประเดิมในการขอรับการจัดตั้งมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเหล่าชาวเซนต์ฟรังทุกคน จำนวน 240,000 บาท ที่ประชุมได้รับมอบหมายให้ นายสมชาย  จันทวังโส  อุปนายกที่ 1 ของสมาคมฯเป็นผู้ร่างกฎข้อบังคับมูลนิธิ  แล้วนำมาพิจารณาในที่ประชุมของสมาคมฯอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีกรรมการผู้ริเริ่มในการขอจัดตั้งมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 ดังนี้คือ

 

1. นายประณัย            สัตยวณิช

2. นายสมชาย             จันทวังโส

3. พ.ต.ต.ธานินทร์         เย็นวอน

4. นางสุวรรณา            สันติกุล

 

ต่อมาที่ประชุมได้มอบหมายให้    พ.ต.ต.ธานินทร์   เย็นวอน เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2535 และมูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 ได้รับหนังสือให้ดำเนินงานมูลนิธิ จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่4 ตุลาคม 2536   ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหาร 17 ท่าน และกรรมการที่ปรึกษา 5 ท่าน

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์