เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

796241
TodayToday183
YesterdayYesterday968
This WeekThis Week4762
This MonthThis Month22014
All DaysAll Days796241
   
   

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและจิตตารมณ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยนำแนวทางหลักคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

เป้าประสงค์

1. ฝ่ายอภิบาลและเผยแผ่ธรรมปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2. ฝ่ายอภิบาลและเผยแผ่ธรรมมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์