เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750512
TodayToday150
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3492
This MonthThis Month2393
All DaysAll Days750512
   
   

วิสัยทัศน์

ตรวจประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสพฐ. , สมศ. และคณะฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์

1. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

2. ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพมีมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์