เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

793379
TodayToday117
YesterdayYesterday768
This WeekThis Week1900
This MonthThis Month19152
All DaysAll Days793379
   
   

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทุกคน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1. ฝ่ ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2. ฝ่ ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน

4. โรงเรียนสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์