เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

793287
TodayToday25
YesterdayYesterday768
This WeekThis Week1808
This MonthThis Month19060
All DaysAll Days793287
   
   

วิสัยทัศน์

ฝ่ายกิจการนักเรียนมุ่งผลิตและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสตรีที่สง่างาม มีความเป็นไทยใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

8. โรงเรียนสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

8. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตาม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

9. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

เป้าประสงค์

1. ฝ่ายกิจการนักเรียนปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2. ฝ่ ายกิจการนักเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

5. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ

6. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต

7. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

9. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

10. โรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์