เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750525
TodayToday163
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3505
This MonthThis Month2406
All DaysAll Days750525
   
   

 

วิสัยทัศน์

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

พันธกิจ

 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

2.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

 

3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

เป้าประสงค์

 

1.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

2.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

3.ฝ่ายบริหารจัดการมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์