เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750522
TodayToday160
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3502
This MonthThis Month2403
All DaysAll Days750522
   
   

 

วิสัยทัศน์

 

มีการบริหารจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีความสุขครบทั้งศาสตร์ศิลป์และจิตวิญญาณบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

6. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

7. นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 

8. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

 

9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล

 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

11. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 

เป้าประสงค์

 

1. ฝ่ายวิชาการปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

2. ฝ่ายวิชาการมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกีกระทรวง

 

3. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

5. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 

7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

8. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

 

9. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป

 

10. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

11. นักเรียนระดับป.6 ม.3 และม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นทุกปี

 

12. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ต

 

13. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

14. โรงเรียนสร้างส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

15. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์