เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750559
TodayToday197
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3539
This MonthThis Month2440
All DaysAll Days750559
   
   

ปรัชญาการศึกษา

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

 

คติพจน์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

ศึกษาดี หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ ตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

          มีวินัย หมายถึง   การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่า
ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใจเมตตา หมายถึง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 

เลิศล้ำการงาน หมายถึง การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยันอดทนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้ศักยภาพของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์