เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

568563
TodayToday528
YesterdayYesterday650
This WeekThis Week6179
This MonthThis Month3965
All DaysAll Days568563
   
   

พันธกิจ

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (ม.1)

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ม.2)

3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ม.3)

4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.5)

6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6)

 

ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

7. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7,ม. 8)

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ม.8)

9. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (ม.9)

10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (ม.10)

11. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ม.11)

12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.12)ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13)ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

14. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC)ด้านมาตรการส่งเสริม

15. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปีิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ม.15)

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์