เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

Visitors Counter  

450590
TodayToday332
YesterdayYesterday1515
This WeekThis Week332
This MonthThis Month7611
All DaysAll Days450590
   
   

พันธกิจ

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (ม.1)

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ม.2)

3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ม.3)

4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.5)

6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6)

 

ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

7. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7,ม. 8)

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ม.8)

9. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (ม.9)

10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (ม.10)

11. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ม.11)

12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.12)ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13)ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

14. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC)ด้านมาตรการส่งเสริม

15. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปีิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ม.15)

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์