เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

Visitors Counter  

454411
TodayToday267
YesterdayYesterday1312
This WeekThis Week4153
This MonthThis Month11432
All DaysAll Days454411
   
   

เป้าประสงค์

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (.1)

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(.2)

3. นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(.3)

4. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (.3)

5. นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (.4)

6. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (.5)

7. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป (.5)

8. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป (.5)

9. นักเรียนระดับป.6 .3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นทุกปี (.5)

10. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ (.6)

11. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (.6)

 

ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

12. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (.7 ,.8)

13. ผู้บริหารปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (.8)

14. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (.9)

15. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและมุ่งสู่มาตรฐานสากล (.10)

16. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน (.11)

17. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกีกระทรวง (.12)

 

ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

18. โรงเรียนสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (.13) ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

19. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน (.14,.14 SPC) ด้านมาตรการส่งเสริม

20. โรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปีิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น(.15)

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์