เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750557
TodayToday195
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3537
This MonthThis Month2438
All DaysAll Days750557
   
   

เป้าประสงค์

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (.1)

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(.2)

3. นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(.3)

4. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (.3)

5. นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (.4)

6. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (.5)

7. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป (.5)

8. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป (.5)

9. นักเรียนระดับป.6 .3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นทุกปี (.5)

10. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ (.6)

11. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (.6)

 

ด้านการบริหารและจัดการศึกษา

12. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (.7 ,.8)

13. ผู้บริหารปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (.8)

14. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปีิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (.9)

15. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและมุ่งสู่มาตรฐานสากล (.10)

16. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน (.11)

17. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกีกระทรวง (.12)

 

ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

18. โรงเรียนสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (.13) ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

19. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน (.14,.14 SPC) ด้านมาตรการส่งเสริม

20. โรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปีิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น(.15)

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์