Literature Based Learning อ.1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย จัดการแสดงผลงานกิจกรรม Literature Based Learning …นิทานสานฝัน สรรค์สร้างจินตนาการ… ของชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียน ความร่าเริงแจ่มใส และน่ารักเหลือล้นของน้องๆ แต่ละคน ทำให้เราเผลออมยิ้มตามได้ตลอดการแสดง

Scroll to Top