พิธีมอบรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

           วันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีพิธีมอบรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะ