วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Scroll to Top