พระกุมารอวยพรตามห้องเรียน เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565

      วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ท่านอธิการิณี คณะเซอร์ และครูคาทอลิก ได้เชิญพระกุมารอวยพรนักเรียนตามห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับพระพรจากพระกุมาร และร่วมทำบุญเพื่อผู้ยากไร้ ผู้รอคอยโอกาส พร้อมกันนี้ท่านอธิการิณีได้ส่งความสุขแก่นักเรียนด้วยการมอบขนมให้แก่นักเรียนทุกห้อง
Scroll to Top