ประชุมครูเปิดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563