ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เด็กๆ ได้รับความรู้ เรียนรู้ และได้ซึมซาบถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านการเยี่ยมชม และการรับฟังเรื่องราวของโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ จากทั้งสองสถานที่อันมีคุณค่าต่อชาติเรายิ่ง
Scroll to Top