การตรวจเยี่ยมจากต้นสังกัด สำนักงานเขตดุสิต และสาธารณสุขก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 9,22,24 มิถุนายน 2563